Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Lastning

Skötsel & stallmiljöPosted by Sara Tue, March 30, 2010 13:00:24

Lastning är ofta det moment som orsakar mest stress hos hästen i samband med transport. Enkätstudier har visat att det vanligaste transportrelaterade problemet är just lastningsproblem. Lastningsproblem kan bero på flera saker. Det kan finnas ett problem i relationen mellan människa och häst eller så känner hästen av människans nervositet eller irritation. Hästar är flyktdjur och att gå in i ett trångt mörkt utrymme är inte naturligt för dem och de är även naturligt avvaktande inför nya saker. Lastning går generellt sett lättare i en större trailer vilket kan ha att göra med hästens tveksamhet inför trånga utrymmen. Många hästar kan ha dåliga erfarenheter från tidigare transportering vilket bekräftar för dem att transporten är något att vara rädd för.

Man har sett i studier att hästen tvekar mer för att gå in i transporten om den är sämre upplyst än omgivningen. I en studie kunde man däremot inte se någon statistisk säkerställd skillnad mellan en upplyst eller mörk trailer. Studien hade dock ett lågt antal hästar och man kan spekulera i om de skillnader som fanns kunde blivit signifikanta om antalet hästar hade varit fler.

I en enkätstudie hade omkring en femtedel av de svarande problem med att lasta sin häst. De vanligast hjälpmedlen som användes vid lastningsproblem var longerlina och någon form av godis eller foder. Det fanns också ett samband mellan hur ofta man transporterade sin häst och om man upplevde lastningen som ett problem då de hästägare som transporterade sin häst mer än fyra gånger i månaden såg lastningen som oproblematisk.

När man jämförde lastningsbeteende på hästar som befann sig på tävling med hästar som besökte en hästklinik visade det sig att lastningstiden skiljde sig åt. Bland de som besökte kliniken tog det mellan 3 sekunder och nästan två timmar att lasta inför hemresan, med ett medel på knappt sex minuter. På tävling varierade lastningstiden mellan 3 sekunder och ungefär sex och en halv minut och i medel tog lastningen 21 sekunder.

Man har mätt upp förhöjd hjärtfrekvens under lastning både hos erfarna och oerfarna hästar. Under själva transporteringen sjönk sedan hjärtfrekvensen något igen vilket tyder på att lastningen i sig är en större stressfaktor än resan vilket även visats på andra djurslag. I försök har det visat sig att hjärtfrekvensen ökar ytterligare hos hästar om ögonen täcks över under lastning. Hästarna visar då också fler beteenden som tyder på ökad stress.


Djupare läsning:

de Boussard, E. 2009. Hästar och lastning – är det ett problem och vilka följder har det? Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa. Studentarbete 251.

Parker, R., Watson, R., Wells, E., Brown, S.E., Nicol, C.J. & Knowles, T.G. 2004. The effect of blindfolding horses on heart rate and behaviour during handling and loading onto transport vehicles. Animmal Welfare 2004, 13, s. 433-437.

  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post38