Forskning & Fakta

Forskning & Fakta

om hästar och hästsport.

Titta gärna in på hemsidan www.equinfo.se för mer information och en förteckning över alla inlägg.Trevlig läsning, hälsningar Sara Slottner.

Luftvägsproblem hos stallpersonal

Skötsel & stallmiljöPosted by Sara Mon, January 21, 2013 07:22:22

Vissa rapporter hävdar att mellan 33 och 80 procent av alla uppstallade hästar utvecklar inflammationer i nedre luftvägarna, vilket i de allra flesta fall beror på luftkvaliteten i stallet. På senare tid har forskarna även börjat intressera sig för hur samma luft påverkar stallpersonalen eftersom undersökningar har kunnat visa att lantbrukare som utsätts för liknande påfrestningar i djurstallar med nöt, gris eller fjäderfä löper en ökad risk att utveckla sjukdomar i luftvägarna.

En grupp amerikanska forskare genomförde därför en enkät i totalt 35 stall i delstaten New England och jämförde resultaten med en kontrollgrupp. Antalet svarande i stallgruppen var 82 personer och i kontrollgruppen fanns 74 personer.

Hälften av de tillfrågade som vistades i stall hade upplevt minst ett av de luftvägsbesvär som fanns med i enkäten under det senaste året, samma siffra för kontrollgruppen var bara 15 procent. När man delade upp de svarande i grupper beroende på hur många timmar per vecka de tillbringade i stallet var besvären högre hos de som höll till där mer än 10 timmar i veckan, de som vistades i stallet kortare tid hade besvär som var mer lika kontrollgruppens. I en studie bland hästskötare i Istanbul hittades mer allergi och astma jämfört med kontrollgruppen och liknande resultat har även visats i en studie bland tränare på Nya Zeeland.

De enskilda riskfaktorer för luftvägsproblem som identifierades i den amerikanska studien var att utsättas för stalluft mer än 10 timmar per vecka, rökning samt att ha astma eller allergi i släkten.

Svårigheten med den här typen av studier är att bena ut vad som beror på vad. I idealsituationen ser kontrollgruppen och den undersökta gruppen likadana ut vad gäller kön, ålder, livsstil, osv och skiljer sig bara åt i just det man vill undersöka, i det här fallet exponeringen för stalluft. Så blir det sällan och inte heller den här gången, bland annat var det fler kvinnor och fler rökare eller före detta rökare i gruppen som studerades jämfört med kontrollgruppen. Det var även vanligare med allergier och astma i familj eller släkt hos de som vistades i stallet. Det gäller därför för forskarna att inkludera ett tillräckligt stort antal personer och vara duktiga på att utesluta orsakssamband och liknande.

Djupare läsning:

Mazan, MR., Svatek, J., Maranda, L., Christiani, D., Ghio, A., Nadeau, J. & Hoffman, A.M. 2009. Questionnaire assessment of airway disease symptoms in equine barn personnel. Occupational Mededicine, vol. 59, nr. 4, s. 220-225.

Tidigare inlägg om luftvägsproblem hos häst.

  • Comments(0)//forskning.equinfo.se/#post186